POLÍTICA PRIVACIDADE

1. Condicións de uso
O feito de acceder ao sitio web e utilizar os materiais contidos nel implica que vostede ten leído e acepta o seguinte aviso legal sen reserva ningunha. Se tivese algún tipo de dúbida contacte con nós no enderezo de correo electrónico rg@gruporg.eu.
Tanto o deseño como os contidos deste sitio web están protexidos polos Dereitos de Propiedade Industrial e Intelectual, quedando prohibida a súa reprodución ou distribución baixo ningún medio, sen a debida, previa e expresa autorización do Grupo Ramón García. As ligazóns (links ou hipervínculos) incluidos neste sitio web que apunten a sitios web externos (por exemplo, os pertencentes a outros dominios distintos do gruporg.eu) insértanse unicamente con carácter informativo e non implican ningunha responsabilidade nin aprobación por parte do Grupo Ramón García do seus contidos.
As entidadese/ou persoas que por algunha razón estivesen interesadas en crear un enlace (link ou hipervínculo) cara a calquera das páxinas deste sitio web, deberán solicitar por escrito a autorización expresa do Grupo Ramón García.
As entidades e/ou persoas que por algunha razón quixeran facer uso dalgún dos logotipos ou marcas do Grupo Ramón García deberán solicitar a debida autorización expresa por escrito do Grupo Ramón García.
Grupo Ramón García non garante a total ausencia de virus ou outros elementos perxudiciais que poidesen causar danos ou alteracións irreparables na infraestrutura informática, nos documentos electrónicos ou nos ficheiros do usuario deste sitio web. Así que en consecuencia, Grupo Ramón García non responde polos danos e perxuízos que ditos elementos poideran ocasionar ao usuario ou a terceiros que poideran verse involucrados.

2. Política de privacidade
Grupo Ramón García con sede social en:
Lg/ O Campo, nº2
15685 Mesía (A Coruña)
Teléfono +34 981 687 077, fax +34 981 687 150,
De conformidade có establecido pola Ley Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (en adiante, LOPD), Grupo Ramón García informa ao usuario deste sitio da existencia dun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal creado polo Grupo Ramón García e baixo a súa responsabilidade.

3. Finalidade
Os datos persoais rexistrados por medio dos formularios habilitados ao efecto no sitio web son recabados polo Grupo Ramón García coa finalidade de facilitar a prestación dos servizos que Grupo Ramón García proporciona a través do gruporg.eu.

4. Consentimento do usuario
O envío de datos personais, mediante o uso dos formularios electrónicos do Grupo Ramón García ou, no seu caso, mensaxes de correo electrónico, supón o consentimento expreso do remitente ao tratamento automatizado dos datos incluídos nos medios de comunicación indicados, así como ao envío de comunicacións vía electrónica con información acerca dos nosos servizos. Non obstante, Grupo Ramón García informará en todos os formularios aos visitantes do rexistro dos datos e solicita a súa aceptación para que estos sexan tratados con fines comerciais en posibles accións futuras.

5. Dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación dos usuarios
O usuario poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación ao tratamento dos seus datos persoais, nos términos e condiciós previstos na LOPD. Estos dereitos poden facerse efectivos mediante formularios na propia web ou dirixíndose a:
Lg/ O Campo, nº 2
15685 Mesía (A Coruña)
No caso de problemas para a realización efectiva on-line, así como para calquer tipo de dubida respecto á nosa política de privacidade de datos, o usuario pode poñerse en contacto con nós vía e-mail no rg@gruporg.eu ou ben no teléfono +34 981 687 077.

6. Seguridade
Grupo Ramón García mantén os niveis de seguridade de protección de datos persoais conforme ao Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, relativo ás medidas de seguridade dos ficheiros automatizados que conteñan datos de carácter persoal, e estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a pérdida, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos que o usuario facilite a través do sitio web, sen perxuízo de informarlle de que as medidas de seguridade no Internet non son inexpugnables. Grupo Ramón García comprométese a cumprir co deber de secreto e confidencialidade respecto dos datos persoais contidos no ficheiro automatizado de acordo coa lexislación aplicable, así como a conferirlles un tratamento seguro nas cesións, que no seu caso, poidan producirse.

7. Información sobre cookies e técnicas de "spamming"
O usuario consinte o uso de cookies, que en ningún caso permitirán a súa identificación, coa exclusiva finalidade de facilitar a súa navegación polas diferentes páxinas do presente sitio web e de outros sitios web titularidade de Grupo Ramón García e que en ningún caso permitirán a identificación do usuario. En calquera caso, o usuario poderá denegar ou impedir a instalación destas cookies modificando a configuración do seu navegador.
Grupo Ramón García tampouco utiliza técnicas de "spamming" e únicamente tratará os datos que o usuario transmita mediante os formularios electrónicos habilitados neste sitio web ou mensaxes de correo electrónico. O tratamento dos datos de carácter persoal, así como o envío de comunicacións comerciais realizadas por medios electrónicos, son conformes á Ley Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (B.O.E. de 14 de decembro de 1999) e á Ley 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da Sociedade de Información e de Comercio Electrónico (B.O.E. de 12 de xullo de 2002.

Pol Industrial Merelle,
Parcelas 86/87/88
15680 Ordes (A Coruña) Spain
tfn (+34) 881 255 653
mail rg@gruporg.eu
artenova